วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

หนึ่งในวัดที่ได้รับความนิยมในการไปกราบไหว้สักการะอยู่เป็นประจำ คือ วัดแขก หรือวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ซึ่งมีอายุอานามมากว่า 100 ปีแล้ว ชื่อของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี นั้นบ่งบอกถึงนิกายที่ผู้ก่อตั้งนับถือว่าเป็น นิกายศักติ คือ นับถือเทพสตรี (มหาเทวี) ซึ่งเทพสตรีในศาสนาฮินดู อย่างพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ พระแม่อุมานั้น เป็นพระมเหสีของพระอิศวร หรือพระศิวะ

เมื่อยามที่พระองค์ทรงเสวยร่างเป็นเจ้าแม่อุมา จะเป็นเจ้าแห่งความเมตตากรุณา และงามสง่า จึงมีผู้นิยมไปขอพรกันมากมายมิได้ขาด นอกจากนี้ วัดแขก ยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระพิฆเนศ รวมทั้งมหาเทพ และมหาเทวีองค์อื่นๆ ในศาสนาฮินดูอีกมากมาย เช่น พระพรหม พระวิษณุ พระขันทกุมาร พระแม่ลักษมี พระแม่สุรัสวดี ทางด้านสถาปัตยกรรมของวัดโดดเด่นด้วย ศิลปะโบราณของอินเดียตอนใต้ ผสมผสานกันระหว่างสมัยโชละและปาลวะ ซึ่งจะพบในเทวาลัย ทางอินเดียตอนใต้โดยเฉพาะใน รัฐทมิลนาดู ภายในมีองค์พระแม่ศรีมหามารีอัมมัน (พระแม่อุมา) ประดิษฐาน เป็น เทพประธานอยู่กลางโบสถ์ แวดล้อมไปด้วยพระพิฆเนศ พระขันธ์กุมาร พระศิวะ พระกฤษณะ พระวิษณุ พระแม่รัศมี และพระแม่กาลี บริเวณกลางลานเทวสถานมีเทวาลัยขนาดเล็ก ภายในเป็นที่ประดิษฐาน ศิวลึงค์ แม้เดิมทีจะเป็นสถานที่เฉพาะสำหรับผู้นับถือศาสนาฮินดู แต่ปัจจุบันได้เปิดกว้างต้อนรับผู้มีจิตศรัทธาต่อ องค์เทพต่างๆ โดยไม่จำกัดศาสนาแต่งอย่างใด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *